• Konflikter & Retssager

    Sankt Petri Advokater kan repræsentere virksomheden i alle konflikter og retssager for byret, landsret og sø- og handelsretten samt enhver form for aftalt voldgift, herunder voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, Voldgiftsinstituttet (The Danish Institute Of Arbitration). Vi har årelang erfaring med tilrettelæggelsen og førelsen af retssager, voldgiftssager og konfliktløsning. Har virksomheden en tvist eller er en tvist under opsejling, skal I kontakte os hurtigt, da der kan være behov for sikring af beviser, udenretligt syn- og skøn, efterforskning, tabsbegrænsning m.v.

    Vi bistår i alle sager vedrørende virksomhedens ansatte, forholdet til kunder og leverandører, fast ejendom og erhvervslejeforhold, forholdet mellem ejerne af virksomheden, forsikrings- og finansieringsforhold, mangelssager, krænkelses- og erstatningssager, konflikter baseret på voldgiftsaftaler samt sager mod det offentlige.

    I det fogedretlige system bistår vi klienter i betydeligt omfang. Det kan være fra simpel inkasso til tvangsfuldbyrdelse, udlæg for pengekrav og tvangsauktion af løsøre og fast ejendom. Det kan være mere komplekse sager i form af forberedelse, tilrettelæggelse og rekvirering af umiddelbare fogedforretninger såsom nedlæggelse af fogedforbud og foretagelse af arrest. Sager om krænkelser af konkurrenceklausuler, kundeklausuler, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder samt forbud i henhold til markedsføringslovens regler.  Vi bistår endvidere i forbindelse med ind- og udsættelsesforretninger for eksempel omkring lejeforhold, ejendomsforbehold m.v.

    Endelig bistår vi virksomheder, der er indklaget for klagenævn eller som selv ønsker at føre en klagesag, for eksempel for Naturklagenævnet m.v.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her