• Advokat (H) Michael Thiesen
  Direkte Telefon
  30951108
  Mobil
  3095 1108
  E-mail
  mt@sanktpetri-advokater.dk
  Andre websites
  http://www.b2claw.dk/ http://www.michaelthiesen.dk
  CVR. NR.
  2864 6135
  View Advokat (H) Michael Thiesen's profile on LinkedIn
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Michael Thiesen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

  Michael sig med en række områder inden for erhvervsretten med fokus på rådgivning til især små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som i udlandet.

  Michaels rådgivning omfatter især generel erhvervsret, etablering, selskabsret, koncipering af kontrakter og standard vilkår, immateriel ret og forbrugerret.

  Pligtinformation
  Advokatfirmaet Michael Thiesen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 28616135.

  Beskikkelse og ansvarsforsikring
  Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, en dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V., CVR nr. 20300434, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Michael Thiesen, uanset hvor denne udøves.

  Jeg har klientkonto i Nykredit Bank A/S, kontonr. 5470-2704777.

  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

  Salærfastsættelse
  Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

  Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre
  Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Michael Thiesen samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage
  Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  Se hele cv
 • Michael Thiesen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Michael beskæftiger sig med en række områder inden for erhvervsretten med fokus på rådgivning til især små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. Michaels rådgivning omfatter især generel erhvervsret, etablering, selskabsret, koncipering af kontrakter og standard vilkår, immateriel ret og forbrugerret.

  Michael er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, han er en del af Advokatsamfundet og har mange års erfaring med især rådgivning til større og mindre erhvervsvirksomheder. Michael har møderet for Højesteret.

  Derudover underviser han i Praktisk Aftaleret på Københavns Universitet. Endvidere underviser Michael på Advokatsamfundets interne kurser for advokater og har bl.a. undervist om Købelov og Standardvilkår samt om Praktisk Konkursbehandling samt i diverse advokatforeninger og for professionelle kursusudbydere om hans speciale, erhvervsvirksomheders koncipering af standardvilkår.

  Michael er aktiv debattør i diverse dagblade og elektroniske medier om aktuelle juridiske forhold.

  Derudover er Michael medlem af flere virksomheders bestyrelser.

  Uddannelse:

  Magister Legum (LL.M.) ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg (1997 – 1998)

  Anvendt Pædagogik ved Handelshøjskolen i København (2000)

  Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer

  Studienbewerber ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg , Zentrum für Sprachen und

  Mediendidaktik (1997)

  Uddannelse som advokatfuldmægtig (1994 – 1997)

  Cand.jur. ved Københavns Universitet (1994)

  Studier ved Institut für Atomrecht, Georg-August-Universität Göttingen (1992 – 1993)

  Deutsch als Fremdsprache ved Georg-August-Universität Göttingen (1993)

  Erhvervserfaring:

  Sankt Petri Advokater (fra 2005)

  Ekstern Lektor i kursusfaget Praktisk Aftaleret ved Københavns Universitet (fra 2005)

  Advokatfirmaet Heilesen & Tvermoes (2001 – 2005)

  Advokatfirmaet O. Bondo Svane – i dag Plesner (1998 – 2001)

  Undervisningsassistent i Erhvervsret på Copenhagen Business School (fra 1998)

  IBM Danmark A/S’ juridiske afdeling (1996 – 1997)

  Beskikkelse som advokat (1997)

  Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen (1994 – 1997)

  Miljøorganisationen NOAH (1991 – 1992)

  Tillidserhverv mv.:

  Møderet for Højesteret

  Forfatter af paradigmasamlingen Erhvervsaftaler (Karnov)

  Formand for bestyrelsen i Hertz Bogtryk A/S

  Formand for bestyrelsen i Litotryk København A/S

  Medlem af bestyrelsen i Specialbandager.dk A/S

  Specialevejleder ved Københavns Universitet

  Eksaminator ved Copenhagen Business School

  Underviser / foredragsholder på blandt andet Advokatsamfundets efteruddannelseskurser,

  Juridisk Kursuscenter samt for lokale advokatforeninger

  Alumni-Netzwerk der Georg-August-Universität Göttingen

  Alumni-Netzwerk der Julius-Maximilians-Universität Würzburg


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her