• Advokat (H) Michael Thiesen
  Direkte Telefon
  30951108
  Mobil
  3095 1108
  E-mail
  mt@sanktpetri-advokater.dk
  Andre websites
  http://www.b2claw.dk/ http://www.michaelthiesen.dk
  CVR. NR.
  2864 6135
  View Advokat (H) Michael Thiesen's profile on LinkedIn
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Michael Thiesen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

  Michael sig med en række områder inden for erhvervsretten med fokus på rådgivning til især små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som i udlandet.

  Michaels rådgivning omfatter især generel erhvervsret, etablering, selskabsret, koncipering af kontrakter og standard vilkår, immateriel ret og forbrugerret.

  Pligtinformation og forretningsbetingelser

  Medmindre anden skriftlig aftale er indgået gælder disse forretningsbetingelser for enhver bistand og rådgivning udført af Advokatfirmaet Michael Thiesen, CVR nr. 28646135, c/o Sankt Petri Advokater, Nørregade 45, 1165 København K. (herefter ”Advokatfirmaet Michael Thiesen” eller ”jeg”).

  1. Organisering

  Advokatfirmaet Michael Thiesen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 2864 6135. Advokat Michael Thiesen er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

  2. Interessekonflikter

  Ved modtagelsen af enhver ny sag vil jeg sikre sig mod, at der ikke er eller kan opstå interessekonflikter. Jeg vil desuden løbende vurdere risikoen for interessekonflikter under sagens forløb, hvis ændrede forhold gør det relevant. Hvis der er interessekonflikt eller risiko herfor vil jeg straks give dig meddelelse herom. Ved interessekonflikt eller risiko herfor vil jeg ikke kunne behandle sagen for dig. Hvis du ønsker det, vil jeg i så så fald bestræbe mig på at kunne henvise dig til en anden advokat.

  3. Ansvar og forsikring

  Jeg er ansvarsforsikret i HDI Global Specialty SE under policenummer 156-08654835-14005. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokatfirmaet Michael Thiesen. Advokatansvaret for Advokatfirmaet Michael Thiesen er begrænset til den til enhver tid værende dækningsmaksimum i henhold til min advokatansvarsforsikring. Dækningsmaksimum udgør pr. 1. januar 2023 kr. 2.800.000. Mit erstatningsansvar er således begrænses til maksimalt kr. 2.800.000.

  Advokatfirmaet Michael Thiesen er derudover ikke ansvarlig for indirekte tab, blandt andet driftstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill, udgifter til retablering af data eller tab af data, image eller andre typer af indirekte tab.

  Erstatningskrav kan alene gøres gældende af den eller de, jeg har ydet min rådgivning til.

  4. Tavshedspligt

  Jeg hemmeligholder alle oplysninger, jeg modtager under mit virke for klienten. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og gælder også, efter at sagen er afsluttet. I nogle tilfælde kan jeg efter lovgivningen være forpligtet til at udlevere modtagne oplysninger til tredjemand. Jeg vil om muligt orientere dig senest samtidig med, at jeg udleverer oplysningerne til tredjemand.

  5. Klientmidler

  Klientmidler indsættes på en klientkonto hos Nykredit Bank A/S, kontonummer 5470-2704777. Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af Advokatsamfundet.

  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

  Jeg er berettiget til at modregne mit tilgodehavender, herunder udlæg, i indestående klientmidler. Hvis min bank beregner sig negative renter for indeståender på min klientkonto, bliver disse negative renter ikke viderefaktureret til dig. Hvis min bank beregner sig positive renter for indeståender på min klientkonto bliver disse positive renter ikke godskrevet dig.

  6. Honorar

  Medmindre andet skriftligt er aftalt, fastsættes mit honorar til sædvanlig timepris og med udgangspunkt i den tid, jeg har anvendt på opgaven/sagen samt under hensyntagen til følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. Transporttid afregnes til sædvanlige timepris, medmindre andet skriftligt er aftalt. Udarbejdelse af advokatbreve til revisor til brug for regnskaber og årsrapporter faktureres efter medgået tid, dog minimum kr. 2.000 ex. moms.

  I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med en fast pris eller en estimeret pris på mit honorar.

  Honorar faktureres senest i forbindelse med sagens afslutning. Hvis en sag løber over længere tid, f.eks. en retssag, er jeg berettiget til løbende at fakturere sagen, f.eks. måneds- eller kvartalsvis, eller når sagens forløb giver naturlig anledning hertil.

  Jeg kan altid kræve depositum til hel eller delvis sikkerhed for mit honorar. Et depositum på et givent beløb er ikke udtryk for, at mit samlede honorar for varetagelse af sagen/opgaven vil svare til dette depositum. Depositum kan således være større eller mindre end mit honorar.

  Jeg kan altid foretage modregning i indeståender hos mig.

  Fakturaer fremsendes med e-mail medmindre andet skriftligt er aftalt.

  7. Fast eller estimeret honorar

  Er der oplyst eller aftalt fast eller estimeret honorar for en given opgave/sag, er honoraret betinget af, at opgaven/sagen kan udføres inden for den forudsatte tid og at der ikke opstår forhold, som komplicerer opgavens/sagens udførelse og som jeg ikke burde have forudset. Derudover er et fast eller estimeret honorar betinget af, at jeg fra klienten har modtaget alle relevante oplysninger til brug for min vurdering af det faste eller estimerede honorar. Hvis jeg bliver opmærksom på, at et fast eller estimeret honorar vil blive overskredet af førnævnte årsager, er jeg berettiget til at beregne honorar efter pkt. 4 ovenfor. Jeg vil jeg give klienten besked herom ved først givne lejlighed.

  8. Udlæg og transport

  Advokatfirmaet Michael Thiesen afholder som udgangspunkt ikke udlæg for klienten. Udlæg kan være retsafgifter, klagegebyrer, tinglysningsafgifter, transport, overnatning mv. I det omfang Advokatfirmaet Michael Thiesen har afholdt udlæg, er jeg berettiget til efter påkrav at få disse refunderet. Udlæg kan desuden modregnes i indeståender hos mig.

  Transportomkostninger afregnes efter statens takster eller faktisk afholdte udgifter.

  9. Betaling

  Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Er forfaldsdagen en lørdag eller søn- og helligdag forfalder fakturaen til betaling førstkommende bankdag. Ved for sen betaling er jeg berettiget til uden varsel at indstille mit arbejde samt at udtræde af sagen i overensstemmelse med de gældende advokatetiske regler.

  Ved for sen betaling opkræves morarente fra forfaldsdatoen.

  Morarenten overfor erhvervsdrivende udgør 1,5 % pr. påbegyndt måned.

  Morarenten overfor forbrugere udgør en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

  Ved udsendelse af rykkere opkræves rykkergebyrer med de i Renteloven fastsatte takster.

  10. Persondata

  I forbindelse med min udøvelse af min rådgivning vil jeg indsamle forskellige personoplysninger. Disse oplysninger inkluderer typisk almindelige identitets- og kontaktoplysninger såsom navn, e-mail, stillingsbetegnelse og telefonnummer. Derudover indhenter jeg også CPR-nummer samt kopi af sundhedskort og pas. Nogle gange kan der også være behov for yderligere persondata, herunder følsomme oplysninger.

  Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at udføre den nødvendige rådgivning, at vedligeholde relationen til klienten, at foretage registreringer i offentlige registre samt at opfylde juridiske forpligtelser som f.eks. hvidvasklovgivningen.

  Jeg behandler alle personoplysninger fortroligt og overholder gældende databeskyttelseslovgivning. Disse oplysninger deles kun med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål eller hvis påkrævet af offentlige myndigheder.

  For at sikre beskyttelse af personoplysninger har jeg implementeret passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Disse forhindrer utilsigtet sletning, forringelse eller tab af oplysninger samt uautoriseret adgang eller misbrug i strid med databeskyttelseslovgivningen.

  Personoplysninger, der anvendes i rådgivningen, slettes normalt 10 år efter afslutningen af klientforholdet. Dog slettes oplysninger relateret til hvidvaskloven og bogføringsloven 5 år efter afslutningen af klientforholdet. SMS’er vil som udgangspunkt alene blive slettet efter 30 dage.

  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, jeg behandler om dig, og i visse tilfælde kan du gøre indsigelse, anmode om berigtigelse eller anmode om sletning af oplysningerne. Du har også ret til at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du er uenig i min håndtering af personoplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

  11. Hvidvask og terrorfinansiering

  Advokatfirmaet Michael Thiesen er som alle andre danske advokatfirmaer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Jeg er forpligtet til at indsamle og opbevare mine klienters identitetsoplysninger. Ved oprettelsen af en sag, der er omfattet af Hvidvaskloven, skal jeg derfor indhente og opbevare klientens CPR nr. eller CVR nr. samt en række andre identitetsoplysninger – afhængig af, hvilken type virksomhed der er tale om (dansk selskab, udenlandsselskab, forening, fond, interessentskab etc.). Klienter er derfor på min anmodning herom forpligtet til at aflevere nødvendige identitetsoplysninger og dokumentation. Identitetsoplysningerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og støtte til terrorvirksomhed, og opbevares i henhold til loven i minimum fem år efter klientforholdets ophør.

  Ved en politisk eksponeret person (PEP) forstås en person, der bestrider et eller flere højtstående offentlige erhverv. Finanstilsynets liste over de personer, der er PEP i Danmark. Du er forpligtet til at oplyse, hvis du eller en ultimativ ejer eller et medlem af ledelsen er en PEP, en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP.

  Jeg er forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er jeg også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller Advokatsamfundet om aktiviteterne samt videregive klientens ID-oplysninger til SØIK. Jeg må ikke i denne forbindelse orientere klienten om, hvorvidt en underretning har fundet sted

  Jeg er berettiget til at opkræve et rimelig vederlag for mit arbejde med håndtering af identitetsoplysningerne. I mangel af anden aftale udgør dette beløb et fast honorar på kr. 2.000 ekskl. moms.

  12. Kommunikation

  Jeg kommunikerer via e-mail, medmindre andet skriftligt er aftalt. E-mails er krypteret med TLS og opfylder derved Datatilsynets krav til kryptering af oplysninger af beskyttelsesværdig karakter. Mine IT-systemer kontrolleres løbende for malware, vira mv., men jeg påtager mig intet ansvar for, at e-mails eller vedhæftede filer ikke indeholder skadelige vira mv.

  13. Udtræden

  Jeg kan udtræde af en opgave/sag, hvis jeg har forfaldne, ubetalte tilgodehavender hos dig som klient eller hvis et opkrævet depositum ikke er indbetalt.

  Derudover kan jeg udtræde, hvis jeg vurderer, at opgaven/sagen har fåret et andet og uventet omfang og/eller indhold end jeg med rimelighed kunne have forudsat, hvis du ikke yder den for opgavens løsning nødvendige bistand, medvirken mv.

  14. Rettigheder til materiale

  Jeg har ophavsretten til materiale, herunder kontrakter, udarbejdet af Advokatfirmaet Michael Thiesen. Ved betaling af mit honorar får du som klient en tidsubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til brug af materialet og ret til at ændre i dette.

  15. Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage

  Jeg er som alle landets advokater omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  16. Samarbejde med andre

  Hvis jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand, er det alene efter aftale med klienten, og jeg giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  17. Lovvalg og værneting

  Erhvervsklienter: Enhver tvist mellem en erhvervsklient og Advokatfirmaet Michael Thiesenskal anlægges ved Københavns Byret og afgøres efter dansk ret. Dette gælder, selvom erhvervsklienten er udenlandsk og/eller rådgivningen skal anvendes eller er anvendt i udlandet eller forårsager skade der.

  Forbrugerklienter: Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

  Se hele cv
 • Michael Thiesen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Michael beskæftiger sig med en række områder inden for erhvervsretten med fokus på rådgivning til især små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. Michaels rådgivning omfatter især generel erhvervsret, etablering, selskabsret, koncipering af kontrakter og standard vilkår, immateriel ret og forbrugerret.

  Michael er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, han er en del af Advokatsamfundet og har mange års erfaring med især rådgivning til større og mindre erhvervsvirksomheder. Michael har møderet for Højesteret.

  Derudover underviser han i Praktisk Aftaleret på Københavns Universitet. Endvidere underviser Michael på Advokatsamfundets interne kurser for advokater og har bl.a. undervist om Købelov og Standardvilkår samt om Praktisk Konkursbehandling samt i diverse advokatforeninger og for professionelle kursusudbydere om hans speciale, erhvervsvirksomheders koncipering af standardvilkår.

  Michael er aktiv debattør i diverse dagblade og elektroniske medier om aktuelle juridiske forhold.

  Derudover er Michael medlem af flere virksomheders bestyrelser.

  Uddannelse:

  Magister Legum (LL.M.) ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg (1997 – 1998)

  Anvendt Pædagogik ved Handelshøjskolen i København (2000)

  Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer

  Studienbewerber ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg , Zentrum für Sprachen und

  Mediendidaktik (1997)

  Uddannelse som advokatfuldmægtig (1994 – 1997)

  Cand.jur. ved Københavns Universitet (1994)

  Studier ved Institut für Atomrecht, Georg-August-Universität Göttingen (1992 – 1993)

  Deutsch als Fremdsprache ved Georg-August-Universität Göttingen (1993)

  Erhvervserfaring:

  Sankt Petri Advokater (fra 2005)

  Ekstern Lektor i kursusfaget Praktisk Aftaleret ved Københavns Universitet (fra 2005)

  Advokatfirmaet Heilesen & Tvermoes (2001 – 2005)

  Advokatfirmaet O. Bondo Svane – i dag Plesner (1998 – 2001)

  Undervisningsassistent i Erhvervsret på Copenhagen Business School (fra 1998)

  IBM Danmark A/S’ juridiske afdeling (1996 – 1997)

  Beskikkelse som advokat (1997)

  Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen (1994 – 1997)

  Miljøorganisationen NOAH (1991 – 1992)

  Tillidserhverv mv.:

  Møderet for Højesteret

  Forfatter af paradigmasamlingen Erhvervsaftaler (Karnov)

  Formand for bestyrelsen i Hertz Bogtryk A/S

  Formand for bestyrelsen i Litotryk København A/S

  Medlem af bestyrelsen i Specialbandager.dk A/S

  Specialevejleder ved Københavns Universitet

  Eksaminator ved Copenhagen Business School

  Underviser / foredragsholder på blandt andet Advokatsamfundets efteruddannelseskurser,

  Juridisk Kursuscenter samt for lokale advokatforeninger

  Alumni-Netzwerk der Georg-August-Universität Göttingen

  Alumni-Netzwerk der Julius-Maximilians-Universität Würzburg


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her