• Advokat (L) Christina Gede
  Direkte Telefon
  2993 0807
  E-mail
  cg@sanktpetri-advokater.dk
  CVR. NR.
  2647 6720
  View Advokat (L) Christina Gede's profile on LinkedIn
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Advokat Christina Gede er cand.jur. fra Københavns Universitet, har møderet for landsret, er beneficeret advokat og har speciale i strafferet, familieret, arveret og erstatningsret.

  Christina har lang erfaring med retssagsbehandling, både indenfor civil- og strafferet.

  Christina er siden 2001 udnævnt som Beneficeret Advokat af Justitsministeriet. Det vil sige, at hun beskikkes som forsvarsadvokat i straffesager og som advokat til at udføre sager for parter, der har fri proces ved retterne på Frederiksberg, i Glostrup, i Lyngby og ved Østre Landsret.

  Pligtinformation
  Advokatfirmaet Christina Gede er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 26476720.

  Beskikkelse og ansvarsforsikring
  Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company Limited, CVR nr. 24256375, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Christina Gede, uanset hvor denne udøves.

  Jeg har klientkonto i Jyske Bank A/S med reg.nr. 5074 og kontonummer 0002 502 508

  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

  Salærfastsættelse
  Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

  I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

  Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre
  Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Christina Gede samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage
  Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  Ansvarsforsikret og lovpligtig garantiforsikring via ansvarsforsikringsselskabet CNA Forsikring, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K. Gældende dækning på min lovpligtige ansvarsforsikring i forsikringsselskabet CNA, police nr. DKFL016375, er kr. 2.500.000 pr. år inkl. renter og omkostninger.

  Læs hele Christinas CV ved at klikke på CV nedenfor.

  Se hele cv
 • Mere om Christina:

  Født 1967.

  Christina har virket i advokatbranchen siden 1994. Christina har derfor årelang bred erfaring indenfor en række differentierede emner, herunder retssager.

  Christina er siden 2001 udnævnt som Beneficeret Advokat af Justitsministeriet. Det vil sige, at hun beskikkes som forsvarsadvokat i straffesager og som advokat til at udføre sager for parter, der har fri proces ved retterne på Frederiksberg, i Glostrup, i Lyngby og ved Østre Landsret.

  Christina virker også som bistandsadvokat i bl.a. voldssager og voldtægtssager og hun har i mange år været tilknyttet Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb.

  Også indenfor familieretten har Christina bred erfaring. Christina beskæftiger sig såvel med forholdene for ugifte samlevende som med ægtefæller. Hun bistår endvidere klienter i vidt omfang med oprettelse af ægtepagter, samlivskontrakter, samejekontrakter og testamenter.

  Christina bistår ofte klienter i separationssager, skilsmissesager samt bodelingssager og i alle problemstillinger vedrørende ophævelse af samlivet.

  Christina har endvidere stor erfaring med behandling af børnesager, navnlig sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Det er sager, der typisk begynder i Statsforvaltningerne, hvor hun bistår som bisidder og med råd og vejledning, og hvor hun ofte beskikkes som advokat for parten i en efterfølgende retssag.

  Christina bistår herudover med udarbejdelse af aftaler om børn og bopæl og samvær.

  Christina beskæftiger sig endvidere med erstatningsretlige emner og ansættelsesretlige problemstillinger.

  Uddannelse:Udnævnt som Beneficeret Advokat 2001.

  Møderet for Landsret 1999.

  Beskikkelse som advokat 1997.

  Advokatfuldmægtig 1994-1997.

  Cand.jur. fra Københavns Universitet 1994.

  Jurastudiet ved Københavns Universitet 1988-1994.

  Studier i tysk og jura ved Georg August Universität i Göttingen, Tyskland 1986-1988.

  Sproglig student fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1986.

  Erhvervserfaring:Københavns Retshjælp 1991-2002.

  Ansat som advokatfuldmægtig 1994-1997 og som advokat 1994-2002 hos procedureadvokat Advokat Asger Larsen, Sankt Peders Stræde 36, København.

  Selvstændig advokat, Advokatfirmaet Christina Gede, Nørregade 45, 1165 KBH K, siden 2002.

  Benefice: Beskikket advokat i Retten i Glostrup, Retten i Lyngby, Retten på Frederiksberg samt Østre Landsret siden 2001.

  Efteruddannelse indenfor følgende emner:Fællesbodeling i praksis.

  Koncipering af testamenter og ægtepagter.

  Forældreansvarslov.

  Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt.

  Vidnepsykologi.

  Forsvarets efterforskning.

  Strafferetlige særforanstaltninger.

  Praktisk behandling af nævningesager.

  Retsledelse og anklager- og forsvareradfærd.

  Retsantropologi.

  Forældelse.

  Medlemskab af foreninger:Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

  Foreningen af beskikkede advokater.

  Sprog:Engelsk og tysk i skrift og tale.


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her