• Advokat (H) Jacob Christensen
  Mobil
  2261 5966
  E-mail
  jc@sanktpetri-advokater.dk
  Andre websites
  http://ditboligkøb.dk/
  CVR. NR.
  2524 8864
   
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Jacob Christensen er cand. jur. Fra Københavns Universitet fra 2000, og fik sin bestalling I 2006.

  I perioden 2000 til 2006 var Jacob med til at opstarte et designfirma fra 2000 indtil 2002 og var efterfølgende ledende medarbejder i Dansk Advokat Inkasso, var han også var fuldmægtig fra 2004 indtil 2006.

  Et af Jacobs hovedområder er, som medlem af Danske Boligadvokater, rådgivning indenfor køb af bolig, både ejer, andel og tilsvarende, samt øvrige spørgsmål i relation til ejendomme.

  Et andet af Jacobs hovedområder er rådgivning for erhvervsdrivende, herunder stiftelse af selskaber, etablering af samejeoverenskomster, løsning af tvister, advisery board etc.
  Jacob beskæftiger sig meget med retssager, og har været medlem af foreningen Procedureadvokaterne, siden dennes stiftelse.

  Endelig yder Jacob rådgivning i relation til testamenter, dødsboer osv.

  Pligtinformation
  Advokatfirmaet Jacob Christensen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 25248864.

  Beskikkelse og ansvarsforsikring
  Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling under police nr. VAS1000248, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Jacob Christensen, uanset hvor denne udøves.
  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

  Salærfastsættelse
  Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

  I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

  Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre
  Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Jacob Christensen samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage
  Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  Se hele cv
 • Advokat, bestalling 2006
  f. 1973

  Jacob Christensen er cand. jur. fra Københavns Universitet, og medlem af Danske Boligadvokater og Procedureadvokaterne.

  Jacob Christensen rådgiver en lang række mindre virksomheder omkring erhvervsforhold, herunder ejeraftaler, tvister, inkasso osv.

  Som medlem af Danske Boligadvokater siden 2006 er Jacob Christensen specialist indenfor boligret, herunder køb og salg af fast ejendom, andelsbolig, leje osv.

  Jacob Christensen har stor interesse for retssager og har siden stiftelsen af Procedureadvokaterne været medlem af foreningen. Retssager indenfor især bolig og erhverv udføres med stor ekspertise.

  Som tidligere medlem af Familieadvokaterne, har Jacob Christensen stort kendskab til forhold omkring samejeaftaler, testamenter og bobehandling.

  Uddannelse:

  2000 Cand. Jur. fra Københavns Universitet
  2006 Advokatbestalling

  Erhvervserfaring:

  1998-1999 Rådgiver i Dansk Forsikring
  2000-2002 Juridisk ansvarlig i Do! Design
  2002-2004 Juridisk sagsbehandler hos Danske Advokat Inkasso og Michael Olsen & Partnere
  2004-2006 Fuldmægtig hos Dalgas § Deleuran samt Dansk Advokat Inkasso
  2006-2011 Advokatfirmaet Dalgas § Deleuran / Advokatfirmaet Jacob Christensen
  2011- Sankt Petri Advokater / Advokatfirmaet Jacob Christensen

  Sprog:Engelsk i skrift og tale


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her